دپارتمان خدمات مشتریان با هدف ارائه سرویس های پشتیبانی به مشتریان راه اندازی گردیده است . عمده خدمات جهت خدمات مشاوره ای قبل از خرید و پشتیبانی های بعد از خرید ، رفع عیب، پذیرش مرجوعی کالا ها و جهت برقراری ارتباط به صورت دائم با مشتریان خود می باشد. این واحد امکان دسترسی کامل به کلیه اطلاعات فنی هر پروژه و امکان پشتیبانی  های بعدی را  امکام پذیر می کند. این دپارتمان تلاش دارد تمام خواسته های مشتریان را  فرایند برطرف نماید . 

IMG 1542222333332